Bangkok, Rama I - Rama VII - Öppningen mot väst
Dan Beach Bradley

Den 2 juli 1834 hade Dan Beach Bradley och hans fru Emilie Royce Bradley เอมิลี รอยส์ บรัดเลย์ (12 juli 1811-2 augusti 1845) lämnat Boston บอสตัน, USA för att resa som missionärer till Bangkok. Den 12 januari 1835 anlände de till Singapore. Här tvingades de sedan att stanna kvar i mer än sex månader på grund av monsunstormar.

Men till sist anlände paret Bradley till Siam den 18 juli 1835 efter en äventyrlig resa. Under resan från Singapore hade de nämligen råkat ut för malajpirater och blivit bestulna på en del saker och som kostat fyra besättningsmän livet.

Paret inledde nu sin verksamhet med att missionera och introducera den moderna medicinen i landet. Bland annat handlade det om att vaccinera mot smittkoppor. Bland de första personerna som blev vaccinerade i Siam fanns prins Chudamanis och Chaophraya Phrakhlangs barn.

Men då smittkoppor fortsatte att härja i landet, med hundratals dödsfall och 1839 som det värsta året, lät Rama III Bradley vaccinera damerna vid hovet och med tiden också sina vanliga undersåtar.

Tyvärr var tillgången på ett effektivt vaccin dålig och Bradleys egen åtta månader gamla dotter Harriet (7 maj 1842-30 december 1842) blev ett offer för sjukdomen. I början vaccinerade Bradley med en gammal metod och det var inte förrän senare som han fick tillgång till en bättre metod och ett bättre vaccin från USA.

Tragedierna för familjen Bradley hade börjat redan 1836 då deras drygt ett år gamle son Charles Bradley (mars 1835-4 november 1836), som var född i Singapore, dog. Men familjen skulle drabbas av fler tragedier och 1845 dog även Bradleys hustru Emilie av tuberkulos (wannarok) วัณโรค. Mindre än tre år efter hennes död dog också den då 11-åriga dottern Emelie Jane Bradley เอมิลี บรัดเลย์ (26 november 1836-27 juli 1848).

Endast två av barnen från äktenskapet överlevde till vuxen ålder. De två var Cornelius Beach Bradley คอร์เนลิอุส บีช บรัดเลย์ (18 november 1843-17 mars 1936) och Sophia Royce Bradley (8 oktober 1839-5 juli 1923).


(Sophia Royce Bradley)

Under sina första år i Siam led Dan Beach Bradley av kronisk diarré, vilket han galghumoristiskt menade hade varit nödvändigt för hans vidare överlevnad. Efter de första årens sjukdom fick han sedan uppleva trettio år av nästan oavbruten god hälsa. Kanske hade hans dagliga rutin med kalla bad, vanlig mat och total avhållsamhet från alkoholhaltiga drycker en viss betydelse för denna goda hälsa.

Han sysselsatte sig också med en hälsosam variation av arbetsuppgifter, vilket gjorde det möjligt för honom att få nödvändig vila. Under hela hans vistelse i Siam sjöng han ständigt, läste bibeln och bad.

Åren 1847-1849 återvände Dan Beach Bradley till USA för att skaffa medel för en fortsatt verksamhet i Siam. Den 1 november 1848 gifte han om sig med Sarah Blachly Bradley ซาราห์ บลักลี บรัดเลย์ (23 december 1818-18 augusti 1893) och i slutet av oktober 1849 påbörjade paret sin resa till Siam. Denna resa skulle bli ännu besvärligare än Dan Beach Bradleys första.

I slutet av maj 1850 var paret och Dan Beach Bradleys två tidigare barn tillbaka i Bangkok. Det nya äktenskapet resulterade med tiden i fem nya barn. Sarah skulle överleva sin man med nästan tjugo år och skulle heller aldrig mer lämna Siam.

De fem barnen hette Sarah Adorna Bradley (8 april 1850-24 mars 1933), Dwight Blachly Bradley (13 oktober 1852-10 september 1939), Mary Adele Bradley (30 november 1854-6 maj 1926), Dan Freeman Bradley (17 mars 1857-12 november 1939) och Irene Bell Bradley (19 maj 1860-1943).


(Mary Adele Bradley)

För att kunna finansiera sin verksamhet i Siam var Dan Beach Bradley tvungen att arbeta både som läkare och affärsman och han betraktades också inofficiellt som amerikansk konsul.

Siam fortsatte sedan att köpa vaccin från utlandet ända fram till 1901 då kung Rama V såg till att ett Pasteurinstitut สถาบันปาสเตอร์ etablerades i Bangkok som därefter kunde producera lokalt tillverkat vaccin för första gången.

Samma år som Bradley kom till Siam (1835) introducerade han också tryckpressen med typsnitt på thai. Det mesta som trycktes var kristen litteratur på thai, men 1839 trycktes 9 000 exemplar av Rama III:s förbud mot opiumrökning och 1844 en engelskspråkig tidning vid namn The Bangkok Recorder บางกอกรีคอเดอ.

Denna tidning utgavs också på thai, Nangsü Chotmai Het หนังสือจดหมายเหตุ, och blev den första thaispråkiga tidningen. Den utgavs en gång i månaden under åren 1844-1845 och 1865-1867. Bradley tryckte också den årliga almanackan, The Bangkok Calendar, från 1859 fram till sin död 1873. Efter hans död fortsatte hans hustru att använda tryckpressen.

Det skall tilläggas att Bradley också hann med att översätta gamla testamentet till thai.

Mongkut blev så imponerad av ”nymodigheten” tryckpressen att han lät införskaffa en egen, som installerades i Wat Bovornives. Här lät Mongkut trycka upp buddhistiska skrifter på thai.

Redan 1836 skall Mongkut ha drabbats av en stroke som förlamade delar av hans högra sida. Tittar man noga på bilder av Mongkut så ser man också spår av en möjlig stroke i höger ansiktshalva. Märkligt nog är detta inte nämnt i de vanligaste historiska källorna. Doktor Bradley skall i samband med denna stroke ha träffat Mongkut för första gången.

Vad angick missionsverksamheten i landet så var Bradley mycket besviken över resultatet och han påpekade många brister hos både missionärerna och siameserna. En källa hävdar att vid tiden för Bradleys död hade hans missionsarbete resulterat i en konvertering!

Bradley kritiserade också buddhismen och en rad företeelser i den siamesiska kulturen såsom drickandet, slaveriet, spelandet och polygamin. Liksom andra missionärer vid den här tiden så ansåg han att den västerländska kulturen var överlägsen den siamesiska.


(Dan Beach Bradley som äldre)

Merparten av de pengar som Bradley behövde för sitt uppehälle och sin missionsverksamhet fick han in genom att ge medicinsk behandling till både siameser och västerlänningar. Han hade bra rykte bland siameserna trots att han kritiserade flera av deras gamla medicinska seder. Han skrev också flera böcker så att siamesiska läkare kunde ta del av den moderna västerländska medicinen.

Bradley anses ha genomfört det första kirurgiska ingreppet i Siam då han avlägsnade en cancertumör från en slav. Efter detta ingrepp blev Bradley eftersökt av det siamesiska hovet i medicinska frågor. Hovet litade på honom och han bidrog med goda råd under många år. Bradley lärde också hovets egna läkare att behandla sina patienter på samma sätt som han själv gjorde. Men Bradleys största utmaning i Siam blev de ovan omtalade vaccinationerna mot smittkoppor.

Under sin tid i Siam hade Bradley nära kontakt med den kungliga familjen. Prins Chudamani skulle ha bett Bradley att komma till Siam för att övertyga rikets kvinnor om att seden med att ligga en månad vid en öppen eld, efter att ha fött barn, var harmfull för deras hälsa.

Samma källa säger att en tid efter Bradleys ankomst till Siam hade Chudamani bett honom om att behandla en sjuk prins Mongkut. Kan det möjligen ha handlat om den ovan nämnda stroken? Då behandlingen var framgångsrik blev Bradley och Mongkut vänner. Men riktigt goda vänner blev de efter att Mongkut kom i kontakt med Bradleys tryckpress, som han låtit skeppa dit från Singapore.

Minst känt är kanske att Bradleys umgänge med den kungliga familjen resulterade i förändringar i Siams utbildningssystem. Mongkut satte stort värde på utbildning och Bradley skapade internatskolor för siamesiska barn med västerländsk pedagogik. Visserligen blev detta ingen succé, men Bradley fortsatte att ge goda råd till kungahuset och verka för förbättrad utbildning ända fram till sin död.

Bradley hade stor respekt för den tidigare omtalade Anna Leonowens. Han beundrade hennes uthållighet trots att hon inte behandlades med tillräcklig respekt av siameserna. Bradley erkände dock att Anna inte gjort något större avtryck i Siam, vilket hon uppenbart själv tyckte genom sina litterära alster.


Stavningsvarianter;

Emilie Royce Bradley; Emelie Royce Bradley, เอมิลี รอยซ์ บรัดเลย์.

Emelie Jane Bradley; Emilie Jane, Emily Jane Bradley.

Cornelius Beach; Cornelius B. Bradley คอร์เนลิอุส บี บรัดเลย์, Cornelius Beach Bradley คอร์เนลิอุส บีช บรัดเลย์.

Sophia Royce Bradley; Sofia Royce.

Sarah Blachly; Sarah Brachly Bradley, ซาราห์ แบลคลี, ซาราห์ แบลชลี, ซาราห์ บลัคลีย์.

Sarah Adorna Bradley; Sara Adorna Bradley.

Mary Adele; Mary Adelle.
Alternativ levnadstid för Mary Adele; 30 november 1854-5 maj 1926.

Pasteurinstitut; สถานปาสเตอร์.

The Bangkok Recorder; บางกอกรีคอร์เดอร์.

Nangsü Chotmai Het; Nangsu Chotmaihet Bangkok Recorder.

Denna artikel senast uppdaterad: 2018-10-27, 08.09
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.